Informations & Policies

Behaviour and Discipline Policy

ကေလးငယ္မ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းသင္ၾကားေပးရာတြင္ အျပဳသေဘာဆန္သည့္ ေျပာဆိုဆုံးမမႈႏွင့္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္မႈ (ကေလးကိုနားလည္ေအာင္ ရွင္းျပေျပာျပျခင္း)ကို အဓိကထားသုံးပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ား၏ ေကာင္းေသာ၊ တရားမွ်တေသာ၊ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ေသာအျပဳအမူမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ၿပီး စည္းကမ္း ပိုင္းတြင္ မိမိအျပဳအမူအတြက္ တာ၀န္ယူတတ္ရန္ႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းေက်ာင္းတတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ ပါသည္။ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ကေလးငယ္မ်ားကို ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းအျပစ္တင္ျခင္းႏွင့္ ရုိက္ႏွက္ဆုံးမ အျပစ္ေပးျခင္းတို႔ကို လုံး၀ (လုံး၀) ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။ မိဘမ်ားမွလည္း ထိုအျပဳ အမူမ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကို မ်ားစြာထိခုိက္ႏိုင္ပါသျဖင့္ လုံး၀(လုံး၀) မျပဳလုပ္ရန္ ေလးနက္စြာ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။ ရိုင္းစိုုင္း၊ ၾကမ္းတမ္း၊ ရန္လိုသည့္ အျပဳအမူမ်ား (ဥပမာ- တံေတြးေထြးျခင္း၊ ထိုးႏွက္ရုိက္ပုတ္ျခင္း၊ ေျခေထာက္ျဖင့္ကန္ျခင္း၊ သြားျဖင့္ကိုက္ျခင္းတို႔ကို) ေက်ာင္းမွလုံး၀(လုံး၀) လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားႏွင့္ အျခားကေလးမ်ားအေပၚ ထိုသို႔အျပဳအမူဆက္ဆံျခင္းမ်ားရွိပါက တာ၀န္ခံဆရာ/ဆရာမမွ မိဘမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ဆရာ/ဆရာမမွ ကေလးငယ္၏ အျပဳအမူမ်ားေျပာင္းလဲလာေအာင္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္အျပဳအမူမ်ား ျပဳတတ္လာေအာင္ အစြမ္းကုန္အားေပးေျပာဆို ဆုံးမမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ား၏ အျပဳအမူႏွင့္စည္းကမ္းပိုင္းကို ေလ့က်င့္သင္ၾကား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ မိဘမ်ား၏ ရုိးသားမွ်တေသာ အျပဳသေဘာဆန္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ အဓိကက်သျဖင့္ မိဘမ်ားမွ အျပဳသေဘာ ဆန္စြာ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာျခင္းမရွိပါက အျခားကေလးငယ္မ်ားကို ကူးစက္ထိခိုက္မႈ မရွိရန္အလို႔ငွာ ေက်ာင္းမွ ကေလး ငယ္ကို ခ်က္ခ်င္းထုတ္ပယ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကေလးငယ္မ်ားကို အျပဳအမူႏွင့္ စည္းကမ္းဆိုင္ရာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ အသုံးျပဳေလ့ရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ား

၁။ ရွင္းလင္းသိက်သင့္ေတာ္သည့္ စာသင္ခန္းအတြင္းတြင္ လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္ေပးျခင္း။ ၂။ ကေလးငယ္မွ မိမိအျပဳအမူကို အျပဳသေဘာဆန္စြာ သင္ခန္းစာယူတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း။ ၃။ ကေလးငယ္ႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၍ သူ၏ခံစားခ်က္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို နားေထာင္ေပးျခင္း။ ၄။ ကေလးငယ္မ်ား ၎တို႔၏ျပႆနာမ်ားကို ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ေျဖရွင္းတတ္ေပးမူမ်ား လုပ္ေပးျခင္း။ ၅။ ကေလးငယ္မ်ားကို ေန႔စဥ္စာသင္ခန္းတြင္ လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ျပဳမူေျပာဆိုရမည့္ ပုံစံမ်ားကို ေျပာျပ ေပးျခင္း။ ၆။ ကေလးငယ္မ်ားကို အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တိက်ခိုင္လုံသည့္ ခ်ီးေျမႇာက္အားေပးမွုမ်ား လုပ္ေပးျခင္း။

Adjustment Period

ပုံမွန္အေျခအေန - သင္၏ ကေလးသည္ သင္ႏွင့္ခြဲရမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕တြန္႔ဆုတ္ေနလွ်င္ ပုံမွန္ျဖစ္ပါသည္ဟု မိဘမ်ားမွ လက္ခံထားရပါမည္။ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ကေလးမ်ားသည္ အေျခအေနသစ္မွာ ေနသားက်ရန္ အခ်ိန္လိုအပ္ပါသည္။ အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ သင္၏ကေလးကို တတ္ႏိုင္သမွ် ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးရန္ႀကိဳးစားပါ။ စုိးရိမ္စရာရွိလွ်င္ ေဆြးေႏြးပါ။ သင္၏ကေလးေတြ႕ဆုံရမည့္ လူစိမ္းအခ်ဳိ႕အေၾကာင္းႏွင့္ ျပဳလုပ္ရမည့္ကိစၥမ်ား အေၾကာင္း ေျပာျပပါ။ သင္စိတ္ပါလက္ပါ ေဆာင္ရြက္လွ်င္ သင္၏ကေလးကလည္း စိတ္၀င္စားလာပါလိမ့္မည္။ ပထမဆုံး အေတြ႕အႀကံဳ - သင္၏ကေလးသည္ သင္ႏွင့္ခြဲခြာရသည္မွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ျဖစ္ေနလွ်င္ တြန္႔ဆုတ္ေန သည္မွာ ပုံမွန္ျဖစ္ပါသည္။ ရႊင္လန္းေသာ ႏႈတ္ဆက္ အနမ္း၊ အၿပံဳးႏွင့္ အလုပ္ၿပီးလွ်င္ ျပန္လာမည္ဆုိသည့္ စိတ္ေအး ေစမည့္ စကားစသည့္တို႔ ျပဳလုပ္ရန္သာလိုအပ္ပါသည္။ ထိုေနာက္ ပိုင္းမွစ၍ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးမည့္ ၀န္ထမ္းက တာ၀န္ယူပါလိမ့္မည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကေလးမျမင္ေအာင္ တိတ္တဆိတ္ ထြက္မသြားပါနဲ႔၊ ကေလးသည္ သင္ထြက္သြားၿပီး မၾကာခင္ေနသားက်သြားေလ့ရွိပါသည္။ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ား - သင္အလုပ္ေရာက္ေသာအခါ (သို႔) အိမ္ေရာက္ေသာအခါ ေက်ာင္းသို႔ဆက္သြယ္၍ ကေလး၏အေျခအေနကို ေမးျမန္းႏုိင္ ပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ သင္ဖုန္းဆက္သည့္အခ်ိန္တြင္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာကစားရင္းအလုပ္မ်ား ေနႏုိင္ပါသည္။

Accident

ကေလးငယ္မ်ား ထိခိုက္မႈ တစ္စုံတစ္ရာမရွိေစရန္အတြက္ ဦးစားေပးအေရးႀကီးဆုံးအျဖစ္ မွတ္ယူ လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကေလးမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀အတိုင္း စူးစမ္းေလ့လာလိုစိတ္ျပင္းထန္ျခင္း၊ ခ်င့္ခ်ိန္ စဥ္းစားဥာဏ္ မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ရံ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ တစ္စုံတစ္ရာရွိတတ္ပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ားမွ မေတာ္တဆမႈတစ္စုံတစ္ရာ ထိခိုက္နာက်င္မႈႀကီးပါက မိဘမ်ားအားခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားေပးၿပီး လိုအပ္သည့္ ကုသမႈမ်ားကို မိဘမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ကေလးငယ္အား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေသးအမႊားကိစၥမ်ားကို ဆရာ/ဆရာမမွ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္မိဘမ်ားေတြ႕ဆုံခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဖုန္းျဖင့္ဆက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ messagebook မွေသာ္လည္း ေကာင္း အသိေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ မေတာ္တဆမႈမ်ားကို ေက်ာင္းတာ၀န္ခံမွ CCTV မွတ္တမ္းရယူၿပီး လိုအပ္ပါက မိဘမ်ားအား အေသးစိတ္တင္ျပေပးသြားပါမည္။ ဆရာ/ဆရာမ ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေပါ့ဆမႈျဖစ္ပါက ျပစ္မႈအႀကီးအေသး ေပၚမူတည္၍ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္သည္အထိ အေရးယူသြားပါမည္။

Parent- Teacher Communication

ေအာင္ျမင္ေသာ မူႀကိဳအရြယ္ အသိပညာေပးျခင္းပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုအတြက္ မိဘဆရာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ မႈသည္ အဓိကက်ေသာ ေသာ့ခ်က္တစ္ခုဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔ မူႀကိဳေက်ာင္းမွ ယုံၾကည္ခံယူထားပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိ သား/သမီး မ်ား၏ တိုးတက္မႈအေျခအေနကို စဥ္ဆက္မပ်က္ အကဲခတ္၍ ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ မိမိသား၊ သမီးမ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ေသာ Parent Teacher Message Book မွတဆင့္ ေရးပို႔ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔ ၃ း ၄၅ မွ ၄ း ၃၀ ၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးလိုပါက အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူးႏွင့္ ၾကာသပေတး ၃ း ၄၅ မွ ၄ း ၃၀ ၾကားအထိ အတန္းပိုင္ဆရာမႏွင့္ ရက္ခ်ိန္းယူ၍ လာေရာက္ေဆြးေႏြးႏုိင္ပါေၾကာင္း အသိေပး အပ္ပါသည္။

Complain Procedure

မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားမွ ကေလးငယ္မ်ား၏ တုိးတက္မႈ သင္ၾကားေရးႏွင့္ အေထြေထြ၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အားရေက်နပ္မႈမရွိပါက သက္ဆုိင္ရာေက်ာင္းတာ၀န္ခံထံသို႔ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကား ႏုိင္ပါသည္။ အမႈကိစၥႀကီးေသးေပၚ မူတည္၍ (၃)ရက္မွ (၅)ရက္အတြင္း တာ၀န္ခံေက်နပ္သည္အထိ ေျဖရွင္းခ်က္ မေပးႏိုင္ပါက တိုက္ရိုက္ေက်ာင္း၏ အရာရွိခ်ဳပ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။ မည္သည့္ကိစၥကိုမဆို Win-Win Solution ကိုသာ ေရြးခ်ယ္ရန္ ႀကိဳတင္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

Attendance Policy

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ မူႀကိဳေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္လွ်က္ရွိေသာ ကေလးမ်ား၏ သင္ယူေလ့လာမႈ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိေစဘဲ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ မိဘမ်ားမွ ကေလးငယ္သည္ ဖ်ားနာျခင္းႏွင့္အေရးႀကီးေသာ မျဖစ္မေနလိုက္ပါရေသာ ကိစၥရပ္မ်ားမွလြဲ၍ ကေလးငယ္မ်ားကို ေက်ာင္းသို႔ပုံမွန္ပို႔ေပးဖို႔ ေလးစားစြာ တိုက္တြန္း အပ္ပါသည္။ သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ ပုံမွန္ပု႔ိေပးျခင္းအားျဖင့္ ကေလးငယ္သည္ ေက်ာင္းမလာခ်င္ေသာ စိတ္မ်ား မရွိျခင္း၊ သင္ခန္းစာမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ သင္ယူလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း၊ ကေလး၏ တိုးတက္မႈကိုလည္း မိဘမ်ားမွ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Uniform Policy

မိဘမ်ားမွ မိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ာကို တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူးႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တိုင္း မပ်က္မကြက္ Uniform ၀တ္ဆင္ေပးရပါမည္။ အကဲ၍ ပ်က္ကြက္မႈရွိပါက ေက်ာင္းမွ တစ္ရက္လွ်င္ ၅၀၀၀ က်ပ္ ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Leave Policy

ကေလးငယ္သည္ အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာရွိ၍ ေက်ာင္းပ်က္ကြက္မည္ဆိုပါက ေက်ာင္းသို႔ ဖုန္းဆက္၍ ျဖစ္ေစ၊ Message book မွ ႀကိဳတင္၍ ျဖစ္ေစ ခြင့္တုိင္ၾကားရပါမည္။ သင္တန္းေက်ာင္းမွ အၿပီးအပိုင္ထြက္မည္ဆိုပါက သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ မပ်က္မကြက္ အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။ အေၾကာင္းၾကားမႈမရွိဘဲ (၅)ရက္ႏွင့္အထက္ ပ်က္ကြက္ ၍ ေက်ာင္းျပန္တတ္မည္ဆိုပါက ေက်ာင္းမွ ျပန္လည္လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Weather Policy

ရာသီဥတုဆိုး၀ါးပါက ကေလးမ်ား၏ လုံၿခံဳမႈအတြက္ စိတ္ခ်ရ ေစရန္ ေက်ာင္းမ်ားကို ပိတ္ေပးပါမည္။ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ရာသီဥတုအေျခအေနမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားကို လုံၿခံဳေအာင္ထားရွိၿပီး မိဘမ်ားမွ ခ်က္ခ်င္း လာႀကိဳရန္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားပါမည္။ လာႀကိဳႏုိင္သည့္ အေျခအေနမျဖစ္ပါက ကေလးငယ္မ်ားကို လုံၿခံဳစြာ ထားရွိၿပီး ကေလးငယ္မ်ားကို ၂၄ နာရီအတြင္း မိဘမ်ားလာႀကိဳႏုိင္ေအာင္ (သို႔) ပို႔ေဆာင္ေပးႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ပါမည္။

Arrival Policy

ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ - ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ားကို ႀကိဳဆိုရန္ ေက်ာင္း၏ Gate ေပါက္တြင္ ေရာက္ရွိေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ကေလးကုိ အေဆာက္အဦး၏ အတြင္းတြင္ျဖစ္ေစ အျပင္တြင္ျဖစ္ေစ မည္သည့္အခါမွ် တစ္ေယာက္တည္းမထားပါႏွင့္။ သက္ဆုိင္ရာ ဆရာ/မႏွင့္ ၀န္ထမ္းလက္ထဲသို႕ ထည့္ၿပီးမွ ျပန္ပါ။ ေက်ာင္းလာခ်ိန္ ေနာက္က်ျခင္း - ေက်းဇူးျပဳ၍ အခ်ိန္မီေရာက္ရွိရန္ အေလးထားပါ။ မၾကာခဏ ေနာက္က်ျခင္းသည္ အတန္းကိုအေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစပါသည္။

Dismissial Policy

ကေလးအားလံုးကို အခ်ိန္မီလာႀကိဳရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ေက်ာင္းမွ အတန္းမစခင္ႏွင့္ အတန္းၿပီး သည္အထိ တာ၀န္ရွိပါသည္။ သင္၏ကေလးသည္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲေနာက္ဆံုးမွ လာႀကိဳျခင္းခံရလွ်င္ ကေလးသည္လည္း ၀မ္းနည္း ႏုိင္ပါသည္။ မိဘမ်ားမွအေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေနာက္က်ပါက ေက်ာင္းသို႔ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားပါ။ သင္၏ကေလးကို သင္ လာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္သိမ့္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးပါမည္။

Ferry

Ferry စီးေသာကေလးမ်ားကို လာႀကိဳရာတြင္ ၾကန္႔ၾကာမႈမရွိေစရန္ အခ်ိန္မီျပင္ဆင္ေပးထားရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းပ်က္ကြက္ မည္ဆုိပါက မိမိကေလးငယ္အား လာႀကိဳသည့္ Ferry ဆီသုိ႔ ႀကိဳတင္၍ ဖုန္းဆက္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရပါမည္။ ကေလးငယ္ မ်ားအား Ferry အႀကိဳအပို႔လုပ္ရာတြင္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားကိုယ္တုိင္ အႀကိဳအပို႔လုပ္ေပးပါရန္ႏွင့္ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာ ေၾကာင့္ မိဘမ်ားမွ အႀကိဳအပို႔မလုပ္ႏုိင္ပါက မိဘမ်ားမွ မိမိကိုယ္စားလာႀကိဳေပးသူထံတြင္ ကေလးကိုအပ္ႏွံခဲ့ရသည့္အခါ ျဖစ္ေပၚ လာမည့္ေနာက္ဆက္တဲြျပႆနာမ်ားကို ေက်ာင္းမွတာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Jewellery Policy

မိဘမ်ားမွ ကေလးငယ္မ်ားကို ေရႊ၊ ေငြ၊ ေက်ာက္သံပတၱျမားမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးႀကီးပစၥည္းမ်ား လံုး၀ (လံုး၀) မ၀တ္ဆင္ေပးရ ပါ။ ပ်က္စီး/ေပ်ာက္ဆံုးမႈတစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ေပၚလာပါက မည္သည့္အေၾကာင္းကိစၥေၾကာင့္ ပ်က္စီး/ ေပ်ာက္ဆံုးသည္ျဖစ္ေစ ေက်ာင္းမွ လံုး၀ (လံုး၀) တာ၀န္ယူမည္မဟုတ္ေၾကာင္း အေလးနက္အသိေပးအပ္ပါသည္။

Lunch

မိဘမ်ားသည္ ေန႔လည္စာထည့္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ထမင္းဘူးထဲတြင္ ထည့္ေပးရပါမည္။ ထမင္းဘူး၏ အျပင္ဘက္တြင္ ကေလးနာမည္ကို ထင္ရွားစြာ ေရးေပးလုိက္ပါမည္။ ေန႔လည္စာမ်ားကို ေန႔လည္စာစားခ်ိန္မတိုင္မီ ေက်ာင္းရွိ ထမင္းစင္ေပၚတြင္ ထားရွိပါမည္။ မိဘမ်ားမွ အစားအေသာက္မ်ား၊ မေအးသြားေအာင္ အပူအေအးထိန္းဘူမ်ားကို အသံုးျပဳပါ။ ေက်ာင္းမွ ေန႔လည္စာ မ်ားကို ျပန္ေႏႊးေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ ေန႔လည္စာကို ေက်းဇူးျပဳ၍ ကေလးငယ္မ်ားစားသင့္ေသာပမာဏႏွင့္ ကေလးမ်ားစားလို႔ရေသာ အတံုးေလးမ်ားျဖစ္ ေအာင္ ခပ္ေသးေသး ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားပါ။ ငါးႏွင့္ၾကက္သားမ်ားထည့္ေပးပါက အ႐ိုးမ်ားထြင္ေပးပါ။ ကေလးမ်ား စားသံုးလုိ႔ မသင့္ေသာ မုန္႔၊ ပဲသရည္စာမ်ား မထည့္ေပးပါႏွင့္၊ မုန္႔ အခ်ဳိပြဲတစ္ပြဲထက္ပိုထည့္မေပးပါႏွင့္။ ေရဘူးထည့္ေပးပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ထမင္းဘူးထဲတြင္ လက္ကိုင္ပ၀ါတစ္ထည္ ထည့္ေပးလိုက္ပါ။ တစ္ထည္ကို စားပြဲေပၚတြင္ ခင္းေပးၿပီး သံုးရန္ျဖစ္ပါသည္။

Birthday Party

ကေလး၏ ေမြးေန႔အတြက္ မိဘမ်ားက မုန္႔ေကၽြးႏုိင္ပါသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေကၽြးမည့္ရက္ကို အတန္းပိုင္ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ တစ္ပတ္ႀကိဳသတ္မွတ္ထားပါ။ ႀကိဳတင္စီမံမထားလွ်င္ သင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေန႔ရက္ႏွင့္ လြဲသြားႏုိင္ပါသည္။ ထုိေန႔ရက္တြင္ သင့္ကေလး၏ အတန္းေဖာ္ကေလးမ်ားအားလံုးအတြက္ အသက္အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ဓါတ္မတည့္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ခ်ရ ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သင္ေကၽြးေမြးလိုေသာ မုန္႔ကို ဆရာအား ႀကိဳတင္ေျပာထားပါ။ သို႔မွသာ အျခားမိဘမ်ားက လုိအပ္လွ်င္ လုိအပ္လွ်င္ အျခားမုန္႔တစ္ခုခု ထည့္ေပးလုိ္က္ႏုိင္ပါမွာ ျဖစ္ပါသည္။ မိသားစုမ်ားမွ ေကၽြးေမြးေသာမုန္႔မ်ားသည္ ကေလးငယ္အတြက္ ေဘးဥပါဒ္ မျဖစ္ေသာမုန္႔မ်ားျဖစ္ရမည္။ ပမာဏအနည္းငယ္သာ ျဖစ္ရမည္။ (ကြတ္ကီးတစ္ခု၊ ေပါင္မုန္႔ ပိုင္းေလးတစ္ခု၊ ဒိုးနတ္မုန္႔တစ္ခု၊ စသည္ျဖင့္)။ ေမြးေန႔ပြဲတြင္ ေကၽြးသည့္ မုန္႔မ်ားသည္ ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္း ပါ၀င္ရပါမည္ျဖစ္ ၿပီး ဆရာ/မက မုန္႔မေကၽြးခင္ အနည္းဆံုး ႏွစ္ရက္ႀကိဳတင္၍ အဆိုျပဳထားရပါမည္။ အတန္းတစ္တန္းခ်င္းစီတြင္ ေမြးေန႔ပြဲက်င္းပရန္ ဆရာမက သတ္မွတ္ေပးထားေသာ သီးျခားနည္းလမ္းကိုယ္စီရွိပါသည္။ အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ေပးသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကေလးမ်ား၏ လံုၿခံဳ မႈႏွင့္ ေန႔စဥ္အတန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ဖို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။

Short Trip

ကေလးမ်ားအတြက္ အေတြ႕အႀကံဳသစ္မ်ားရရွိေစရန္ ေလ့လာေရးခရီးတိုမ်ားသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဆရာ/မမ်ား သည္ ၄င္းတုိ႔၏ အတန္းအတြက္ အေတြ႕အႀကံဳအျပည့္အ၀ေပးႏုိင္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ ခရီးတိုမ်ားကို စီစဥ္ေပးပါသည္။ ေလ့လာေရးခရီးတိုတြင္ သင္ႏွင့္ သင့္ကေလး၏ေမာင္ႏွမမ်ား လိုက္ပါခြင့္မရွိပါ။ ေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္ လိုက္ပါေစာင့္ေရွာက္ ေသာ မိဘမ်ားသည္ ဆရာ/မမ်ားအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ႏွင့္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစပါသည္။

Nap and Rest Time

ေဆးပညာေရးအရ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ တစ္ေမွးအိပ္စက္ခ်ိန္တြင္ သို႔မဟုတ္ အနားယူခ်ိန္ ရွိသင့္ပါသည္။ ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားသည္ မိနစ္ ၃၀ ေက်ာ္သည္အထိ မအိပ္ေသး ေသာ ႏိုးေနေသာ ကေလးတစ္ဦးကို အျခားကေလးမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေစေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား သို႔မဟုတ္ ကစား နည္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ၿငိမ္သက္စြာ ေနခြင့္ျပဳပါမည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အတင္းအက်ပ္ အိပ္စက္ခိုင္းရန္ မလုိအပ္ပါ။ သို႔ေသာ္ တိတ္ဆိတ္စြာေနရန္ ျပဳလုပ္ရပါမည္။ အခ်ိန္ျပည့္၊ တစ္ေနကုန္ ကေလးမ်ားသည္ တစ္ေမွးအိပ္စက္ခ်ိန္တြင္ ခင္းဖို႔အိပ္ရာတစ္ခု ယူေဆာင္လာရန္ လိုအပ္ပါသည္။ တစ္ေမွးအိပ္စက္ခ်ိန္အေတာအတြင္းတြင္ ေခါင္းအံုးမ်ား၊ ေစာင္မ်ား၊ သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း အျခားအခ်ိန္အားလံုးတြင္ သင့္ကေလး၏ ဗီဒိုထဲတြင္ ထည့္သိမ္းထားရပါမည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ သင့္ကေလး၏ အိပ္ရာကို အမည္ထင္ထင္ရွားရွား တပ္ေပးထားပါ။ အိပ္ရာမ်ားကို ေလွ်ာ္ဖြပ္ရန္ အိမ္သို႔ ပံုမွန္ ေသာၾကာေန႔ ျပန္ထည့္ေပးပါမည္။ သင္၏ကေလး ေက်ာင္းသို႔ျပန္လာေသာ တနလၤာေန႔တုိင္း ေနာက္တစ္ခါျပန္ယူခဲ့ရပါမည္။ သင္၏ကေလးအိပ္ရာလိပ္ကို ၂ေပ ပတ္လည္ထက္မပိုပါေစႏွင့္။

Personal Belonging

ကေလးမ်ားသည္ ပြဲမ်ားတြင္ ေ၀မွ်သံုးစဲြရန္ႏွင့္ အိမ္မွပစၥည္းမ်ားကို ယူေဆာင္လာႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈအတြက္ ေက်ာင္းမွတာ၀န္ယူမည္မဟုတ္ပါ။ ကေလးတစ္ဦးသည္ အျခားသူမ်ား ယူမကစားေစခ်င္ေသာ အ႐ုပ္မ်ား ကို ယူမသြားသင့္ေၾကာင္း ထုိကေလးအား နားလည္ေအာင္ ကူညီရန္မိဘမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ အထိမ္းအမွတ္ေန႔တြင္ သင္၏ကေလးသည္ ပစၥည္းအသစ္အဆန္း ယူေဆာင္လာႏုိင္ပါသည္။ ထုိသို႔မယူလာခင္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကေလး၏ဆရာမအား အသိေပးထားပါ။ ကေလးမ်ား၏ အ၀တ္အစားမ်ားသည္ အလြန္ဆင္တူေနၿပီး အ၀တ္အစားအားလံုးတြင္ ကေလး၏ အမည္အျပည့္အစုံကုိ ထင္ထင္ရွားရွား ေရးထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ျပင္ပကစားခ်ိန္မ်ားတြင္ ကေလးကုိ ရာသီဥတုႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ၀တ္ဆင္ေပးရပါမည္။ အပိုအ၀တ္တစ္စံုကို လိုရမယ္ရ ထည့္ေပးရပါမည္။

Toilet Training

သင္၏ကေလး ေက်ာင္းစတက္ေသာအခါ ေက်ာင္းမွ ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အိမ္သာအသံုးျပဳပံု သင္ၾကားျခင္းကို သင္ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုပါလိမ့္မည္။ သင္ႏွင့္ သင့္ကေလးသည္ သင္ၾကားျခင္းစတင္ဖုိ႔ အသင့္ျဖစ္ ေသာအခါ ေက်းဇူးျပဳ၍ သင့္ကေလး၏ဆရာအား သင္မည္သည့္ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း အသိေပးထားပါ။ ဤအကူးအေျပာင္းကာလတြင္ အ၀တ္အစားအပိုမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ယူေဆာင္လာေပးပါ။ ေပက်ံသြားေသာ အရာမ်ားကို မိဘမ်ားက အိမ္သုိ႔ယူေဆာင္ ေလွ်ာ္ဖြပ္ရန္ ပလပ္စတစ္အိပ္ထဲတြင္ ထည့္ထားပါမည္။ ကေလးတို႔၏ အတြင္းခံထဲ ေျပာင္းလဲမႈကို အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သင္ယူမႈအျဖစ္ ခံစားလာေစရန္ အားေပးမႈ ခ်ီးက်ဴးမႈမ်ားႏွင့္တကြ ႀကိဳးပမ္းသြားမွာျဖစ္ပါသည္။ လဲလွယ္ေပးႏုိင္ေသာ ကေလးခါးေတာင္းက်ဳိက္ပိတ္စေတြသည္ အစိုဓာတ္အေပၚ ကေလး၏ သဘာ၀အေလ်ာက္ တုံ႔ျပန္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ ထိုအရာမ်ားကို မသုံးစြဲရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

Health Policy

ကၽြန္ေတာ္တို႔ မူႀကိဳေက်ာင္းသည္ က်န္းမာေသာ ကေလးမ်ားကိုသာ လက္ခံပါသည္။ အနည္းငယ္ဖ်ားေနေသာ ကေလးမ်ား (ဥပမာအေအးမိသည့္လကၡဏာ)သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ေထာက္ခံခ်က္ရွိမွသာ မူႀကိဳေက်ာင္းတြင္ ဆက္လက္ ေနႏုိင္ပါသည္။ ကေလးမ်ားသည္ ျပင္ပကစားခ်ိန္အပါအ၀င္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအားလံုးတြင္ အျပည့္အ၀ပါ၀င္သင့္ပါသည္။ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ တတ္ေသာ ေရာဂါရွိေနသည့္ကေလးကို မိဘ(သို႔မဟုတ္) အုပ္ထိန္းသူတစ္ေယာက္ေယာက္ လာမေခၚေဆာင္သည္အထိ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ႏွင့္ အတူထားရပါမည္။ ကေလးတစ္ဦးဖ်ားနာေနလွ်င္ မိဘမ်ားကို အသိေပးရန္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုဖို႔မျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံပံုစံထဲတြင္ မိဘမ်ားေရးသားခဲ့ေသာ အေရးေပၚ လိပ္စာကိုဆက္သြယ္ပါမည္။ ေအာက္ပါကေလးမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မည္ မဟုတ္ပါ။
 • အဖ်ား ၁၀၀ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ႏွင့္ အထက္ရွိေသာ
 • အဖ်ား ၉၉ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ႏွင့္ အထက္ရွိၿပီး အျခားေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုခုရွိေနေသာ (သို႔)ေက်ာင္းတြင္ လူသိမ်ား သည့္ ေရာဂါတစ္ခုခုရွိေသာ
 • အဖုအပိန္႔မ်ားကို စမ္းသပ္ထားေသာ ဆရာ၀န္၏ေရးသားေဖာ္ျပမႈ (သို႔) ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ရွင္းလင္းေျပာဆိုမႈတြင္ ေဖာ္ျပ မထားေသာအဖုအပိန္႔မ်ားရွိေသာ
 • ၀မ္းေလွ်ာေနေသာ (သို႔) ေအာ့အန္ေနေသာ
 • မကုသရေသးသည့္သန္း၊ သန္းဥ၊ ေပြးႏွင့္ အျခားပပ္ပိုးမ်ားရွိေနေသာ
 • အလြန္အမင္းေခ်ာင္းဆိုးေသာ
 • အသက္႐ူျမန္ေနေသာ၊ အသက္ရွဳက်ပ္ေနေသာ
 • အသား(သို႔) မ်က္လံုး၀ါေနေသာ
 • မ်က္စိနာေနေသာ၊ မ်က္လံုးေအးစက္ေနေသာ၊ မ်က္လံုးပန္းေရာင္ျဖစ္ေနေသာ၊ မ်က္စိပုိးတစ္ခုခုရွိေနေသာ
 • လည္ေခ်ာင္းနာေသာ (အစာမ်ိဳခ်ရန္ခက္ခဲေနေသာ)
 • ဇက္ေက်ာတက္ေနေသာ
 • အေရျပားတြင္ ကူးစက္ေစေသာ အကြက္မ်ားရွိေနေသာ
 • ကူးစက္ေရာဂါရွိေနေသာ
 • အလြန္ေမာပန္းေနေသာ
သင္၏ကေလးသည္ ကူးစက္ေရာဂါတစ္ခုရွိသည္ဟု ေသခ်ာလွ်င္ အိမ္မွာထားသင့္ပါသည္။ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားကို ျပင္းထန္စြာကူးစက္တတ္သည္ဟု သတ္မွတ္ႏုိင္ပါသည္။
 • လည္ေခ်ာင္းပိုး၀င္ျခင္း
 • ၀က္သက္
 • ပါးခ်ိတ္ေရာင္နာ
 • ေရေက်ာက္
 • ၀မ္းေလွ်ာျခင္း
 • အင္ျပင္ထသည့္ ကူးစက္ေရာဂါ
 • သန္ေကာင္
 • ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား
 • အနာစက္
 • သန္းမ်ား
ကေလးတြင္ကူးစက္ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသြားေၾကာင္း အဆိုပါကေလးႏွင့္ အျခားကေလးမ်ားကို အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစေတာ့ ေၾကာင္း ဆရာ၀န္ကေထာက္ခံထားျခင္း (သို႔မဟုတ္) အျမင္အရ ကူးစက္ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသြားျခင္း၊ ၂၄ နာရီ ေဆးေသာက္ၿပီး ေသာအခါ အဖ်ားေပ်ာက္သြားျခင္း၊ ပံုမွန္စားေသာက္ေနစဥ္ ၂၄ နာရီအတြင္း ေအာ့အန္ျခင္း၊ ၀မ္းေလွ်ာျခင္းတို႔ ေပ်ာက္ကင္းသြား ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ကေလးကိုျပန္လည္လက္ခံႏိုင္ပါသည္။ Nurture သည္ ဆရာ၀န္ ေထာက္ခံခ်က္ပါေသာ္လည္း ေက်ာင္း၏ မူ၀ါဒႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ ကေလးတစ္ဦးကိုေက်ာင္းမွ ထုတ္ပယ္ခြင့္ရွိပါသည္။ အတန္းထဲမွ ကေလးတစ္ဦးဦးသည္ ကူးစက္ေရာဂါ ရွိေနလွ်င္ မိဘမ်ားကို အတန္းစာတိုက္ပံုမွတစ္ဆင့္ ၂၄ နာရီအတြင္း အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ပါမည္။

Medication

အကိုက္အခဲႏွင့္ အဖ်ားေပ်ာက္ေဆး၊ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးႏွင့္ ႏွာေစးေပ်ာက္ေဆးတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ညႊန္ၾကားမထား ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိေသာ ေဆး၀ါးမ်ားကို ကေလးတစ္ဦးအား ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားမွလြဲ၍ ေပးႏုိင္ပါသည္။
 • မိဘ၏လက္မွတ္ထိုးထားေသာ ရက္စြဲတပ္ထားေသာ ေရးသားထားေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္တစ္ခုခုကို ရရွိထားျခင္း။
 • ညႊန္ၾကားထားေသာ ေဆး၀ါးသည္ မူလဘူးထဲတြင္ရွိေနၿပီး ကေလး၏အမည္၊ ေဆး၏အမည္၊ ေဆးညႊန္း၊ ေဆးတိုက္ ေကၽြးရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္၊ ရက္စြဲႏွင့္ဆရာ၀န္၏အမည္တို႔ကို ကပ္ထားပါသည္။ ၀န္ထမ္းကိုေပးထားသည့္ ဆရာ၀န္ ေရးသားထားေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲတိုက္ရမည့္ ေဆးပမာဏႏွင့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ကို ေျပာင္းလဲ၍ မရပါ။
 • ညႊန္ၾကားမထားေသာ ေဆး၀ါးသည္ မူလဘူးထဲတြင္ ရွိေနမွာျဖစ္ၿပီး ကေလး၏အမည္ကို ကပ္ထားေသာေဆးညႊန္းႏွင့္ ေဆးတိုက္ေကၽြးရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္တို႔ပါ၀င္ရပါမည္။ ေပးထားေသာ ေဆး၀ါးအမ်ိဳးအစား၊ ေဆးညႊန္း၊ အခ်ိန္၊ ရက္စြဲႏွင့္ ညႊန္ၾကားေသာသူ၏ အမည္အပါအ၀င္ ေရးသားထားေသာ မွတ္တမ္းကို ေဆးမွတ္တမ္းစာရင္းတြင္ သိမ္းဆည္းထားပါ မည္။

Tuition Policy

Nurture ေက်ာင္းမွဆရာ/မမ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ားအား က်ဴရွင္ျပခြင့္ (လံုး၀)ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိပါ။ ဆရာ/မ သည္ ကေလးငယ္မ်ားအား က်ဴရွင္ျပျခင္းသည္ ႀကီးမားေသာျပစ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ထမ္းငွားရမ္းျခင္း သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္တြင္ သေဘာတူထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ဆရာ/မမ်ားကို မိမိ၏ကေလးငယ္မ်ားကို က်ဴရွင္ျပရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းလံုး၀ မျပဳလုပ္ရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။ မူႀကိဳအရြယ္ က်ဴရွင္ထားျခင္းသည္ မိဘမ်ား၏ လံုး၀မွားယြင္းေသာ မလိုအပ္သည့္ အလိုဆႏၵ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။
Book Now