fbpx

မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Nurture မူႀကိဳေက်ာင္း၏ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာမ်ားကို အေသးစိတ္သိရွိေလ့လာႏုိင္ရန္ Preschool Parent Handbook ကို ထုတ္ေ၀ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိဘအုပ္ထိန္း သူမ်ားအေနျဖင့္ ဤစာအုပ္ပါအေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္မ်ားကို အေသးစိတ္ ဖတ္႐ႈေလ့လာထားရန္ႏွင့္ လြယ္ကူစြာ ဖတ္႐ႈေလ့လာႏုိင္သည့္ ေနရာတြင္ ထားရွိေပးပါရန္ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္ပါ အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မရွင္းလင္းသည္မ်ားရွိပါက သင္တန္း တာ၀န္ခံႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသည့္အခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း၊ အတန္းပိုင္ဆရာ/မ (သို႔) ႐ံုးပိုင္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ခံမ်ားကို ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ ပြင့္လင္းစြာေျပာဆုိတုိင္ပင္ ညိွဳႏိႈင္းမႈသည္ မူႀကိဳပညာ ေရး၏ အဓိကက်သည့္ အခန္က႑ျဖစ္ေၾကာင္း သိလုိပါသည္။ လူ႔ဘ၀တစ္သက္တာတြင္ အသက္ (၃)ႏွစ္မွ (၅)ႏွစ္အရြယ္ကေလးမ်ားသည္ အင္မတန္မွ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕အေရးႀကီးသည့္ ကာလျဖစ္သျဖင့္ မိဘမ်ားႏွင့္ ဆရာ/မမ်ား ၏ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေျပာဆိုဆံုးမမႈသည္ ဟန္ခ်က္ညီညီ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္မွသာလွ်င္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ကာယ၊ ဥာဏ၊ စာရိတၱ၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးႏွင့္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈသည္ ဟန္ခ်က္ညီညီတုိးတက္လာမွာျဖစ္ၿပီး က်န္းမာ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ၊ ထူးခၽြန္ထက္ျမတ္ေသာ၊ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေသာ၊ အေပါင္းအသင္းဆန္႔ေသာ၊ သေဘာ ထားျမင့္ျမတ္ျပည့္၀ေသာ သားေကာင္းရတနာမ်ားျဖစ္လာမည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ မိဘအုပ္ ထိန္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ဤ စာအုပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ဖတ္႐ႈေလ့လာၿပီး ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ေမတၱာ ေစတနာေရွ႕ ထား၍ ေလးစားစြာ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

George Kreal @ Tun Naing Oo
Founder

ကၽြန္ေတာ္တို႔ Nurture မူႀကိဳေက်ာင္း၏ အေရးႀကီးဆံုး အဓိကရည္မွန္းခ်က္မွာ ကေလးသူငယ္မ်ားအား စိတ္ပါ၀င္စားေသာ စိတ္အားထက္သန္ေသာ ေလ့လာသင္ယူသူမ်ား (Enthusiastic learners) ျဖစ္လာေစရန္ ေထာက္ပံ့ေပးဖုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ ကေလးမ်ားအား ၄င္းတို႔၏စိတ္ကူးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အေတြးမ်ားကိုစဥ္းစားဖို႔ မေၾကာက္ရြံ႕ေသာတက္ၾကြၿပီး ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရွိေသာ ေလ့လာသူမ်ားျဖစ္လာေစရန္ အားေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ ကေလးမ်ားအား မိမိကုိယ္ကို အားကိုးတတ္လာေအာင္၊ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိလာေအာင္၊ စူးစမ္းေသာေလ့လာသူမ်ားျဖစ္လာေအာင္ ကူညီပံုေဖာ္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။

 

Pre Nursery & Nursery Level Center (8)

🏫 Nurture Pre-school 🏫 Center ( 8 ) သာေကတ က်ာင္းခြဲတြင္ Pre Nursery & Nursery Level သားသားမီးမီးေလးမ်ား၏

✔️Making rectangle with blocks ( IQ development )
✔️painting the rainbow ( Physical development )
✔️telling the story & playing like in this story
✔️Science(growing levels for plant)(planting seed in jar)
✔️Telling the story
✔️(ဘ ဘဲ ေရထဲမွဆည္ယူျခင္း)
✔️(ဘဲဥခြာျခင္း) Physical development
✔️Counting balls together for Numbering
✔️Making R for rabbit
✔️Recycle things EQ lesson name(simply city)
✔️(Drawing Nose) Teaching body parts စေသာ Activities ေလးမ်ားျဖင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရြင္ရြင္ သင္ယူေနၾကသည့္ ပုံေလးမ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

Pre Kg-2 Level Center (2)

🏫 Nurture Preschool 🏫 Center ( 2 ) လွုိင္ က်ာင္းခြဲတြင္ Pre Kg-2 Level သားသားမီးမီးေလးမ်ား၏

✔️Q for quail.egg-(Fine-Motor)( Touch real things)
✔️Q for quilt ေစာင္လုပ္ျခင္း ( fine motor)

စေသာ Activities ေလးမ်ားျဖင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရြင္ရြင္ သင္ယူေနၾကသည့္ ပုံေလးမ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

Pre Kg -1 Level Center (5)

🏫 Nurture Pre-school 🏫 Center ( 5 ) ေျမာက္ဒဂုံ ေက်ာင္းခြဲတြင္ Pre Kg -1 Level သားသားမီးမီးေလးမ်ား၏

✔️Q for Quail eggs,Q for quilt စေသာ Activities ေလးမ်ားျဖင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရြင္ရြင္ သင္ယူေနၾကသည့္ ပုံေလးမ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

Nursery Level Center (6)

Nurture Preschool Center (6) အင္းစိ္န္ျမိဳ ့နယ္ေက်ာင္းခြဲတြင္ Nursery level သားသားမီးမီးေလးမ်ား

 • နာနတ္သီး ၊ႏွင္းဆီပန္း ၊ နံနံပင္ စကားလုးံသင္ၾကားေပးျခင္း
 • Theme -Thin and thick
 • Science – Air Pressure on Water
 • Shape- Oval
 • Number (14) စေသာ activities မ်ားကုုိ ေပ်ာ္ရြင္စြာျပဳလုပ္ကစား ေနေသာပုံရိပ္ေလးမ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

Pre Kg-2 Level Center (6)

Nurture Pre-school Center (6) အင္းစိ္န္ျမိဳ ့နယ္ေက်ာင္းခြဲတြင္ Pre KG-2 level သားသားမီးမီးေလးမ်ား

 • Writing the Letter N
 • Science Lesson – Air Pressore On Water
 • N For Nose, N For Napkin
 • Making the Letter N
 • Filter the Letter
 • EQ Lesson (The Emperor and the Flower Of Seeds)
  စေသာ activities မ်ားကုုိ ေပ်ာ္ရြင္စြာျပဳလုပ္ကစား ေနေသာပုံရိပ္ေလးမ်ားကုိေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။


Pre Kg-2 Level


Pre Kg-2 Level


Pre Kg-2 Level


Pre Kg-2 Level


Pre Kg-2 Level


Pre Kg-2 Level

Pre Kg-1 Level Center (6)

Nurture Preschool Center (6) အင္းစိ္န္ျမိဳ ့နယ္ေက်ာင္းခြဲတြင္ Pre KG-1 level သားသားမီးမီးေလးမ်ား

 • Science -Air Pressure on Water
 • Letter N-Stick Pipe on the Letter N
 • Letter N-N for Net Craft စေသာ activities မ်ားကုုိ ေပ်ာ္ရြင္စြာျပဳလုပ္ကစား ေနေသာ ပုံရိပ္ေလးမ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

Nursery Level Center (5)

Nurture Preschool Center (5) ေျမာက္ဒဂုံျမိဳ ့နယ္ေက်ာင္းခြဲတြင္ Nursery level သားသားမီးမီးေလးမ်ား

 • Air Pressure on water
 • Nest Art and craft Activity
 • Noodle Activity For Vocab
  စေသာ activities မ်ားကုုိ ေပ်ာ္ရြင္စြာျပဳလုပ္ကစား ေနေသာ ပုံရိပ္ေလးမ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

Pre Kg-1 Level Center(5)

Nurture Preschool Center (5) ေျမာက္ဒဂုံျမိဳ ့နယ္ေက်ာင္းခြဲတြင္ Pre KG-1 level သားသားမီးမီးေလးမ်ား

 • Bear art & craft activity
 • Letter N Painting
 • Air Pressure of water
  စေသာ activities မ်ားကုုိ ေပ်ာ္ရြင္စြာျပဳလုပ္ကစား ေနေသာ ပုံရိပ္ေလးမ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။
Book Now